لَوْدِن, لری, میاندارى حسین, حسن. (1382). زوال مسأله ى تحدید. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(34), 121-140.
لری لَوْدِن; حسن میاندارى حسین. "زوال مسأله ى تحدید". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 34, 1382, 121-140.
لَوْدِن, لری, میاندارى حسین, حسن. (1382). 'زوال مسأله ى تحدید', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(34), pp. 121-140.
لَوْدِن, لری, میاندارى حسین, حسن. زوال مسأله ى تحدید. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1382; 9(34): 121-140.