عبداللاوى, محمد, اسفندیاری, اسماعیل. (1382). روش شناسى علوم اجتماعى اسلامى «شاخص هاى معرفت شناختى و پاسخ جاى گزین». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(35), 135-164.
محمد عبداللاوى; اسماعیل اسفندیاری. "روش شناسى علوم اجتماعى اسلامى «شاخص هاى معرفت شناختى و پاسخ جاى گزین»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 35, 1382, 135-164.
عبداللاوى, محمد, اسفندیاری, اسماعیل. (1382). 'روش شناسى علوم اجتماعى اسلامى «شاخص هاى معرفت شناختى و پاسخ جاى گزین»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(35), pp. 135-164.
عبداللاوى, محمد, اسفندیاری, اسماعیل. روش شناسى علوم اجتماعى اسلامى «شاخص هاى معرفت شناختى و پاسخ جاى گزین». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1382; 9(35): 135-164.