نوری, مسعود. (1382). از حاشیه قانون مدنى تا طرح اصلاح آن نظرى بر «مجموعه ى محشاى قانون مدنى». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(36), 174-185.
مسعود نوری. "از حاشیه قانون مدنى تا طرح اصلاح آن نظرى بر «مجموعه ى محشاى قانون مدنى»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 36, 1382, 174-185.
نوری, مسعود. (1382). 'از حاشیه قانون مدنى تا طرح اصلاح آن نظرى بر «مجموعه ى محشاى قانون مدنى»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(36), pp. 174-185.
نوری, مسعود. از حاشیه قانون مدنى تا طرح اصلاح آن نظرى بر «مجموعه ى محشاى قانون مدنى». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1382; 9(36): 174-185.