شریعتمداری, حمیدرضا. (1375). روش تحقیق اجتماعی از واقعگرایی(پوزیتویسم)تا معیارگرایی(واقعگرایی توام باارزشگاریی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(7), 55-67.
حمیدرضا شریعتمداری. "روش تحقیق اجتماعی از واقعگرایی(پوزیتویسم)تا معیارگرایی(واقعگرایی توام باارزشگاریی)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 7, 1375, 55-67.
شریعتمداری, حمیدرضا. (1375). 'روش تحقیق اجتماعی از واقعگرایی(پوزیتویسم)تا معیارگرایی(واقعگرایی توام باارزشگاریی)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(7), pp. 55-67.
شریعتمداری, حمیدرضا. روش تحقیق اجتماعی از واقعگرایی(پوزیتویسم)تا معیارگرایی(واقعگرایی توام باارزشگاریی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1375; 2(7): 55-67.