فرهی, برزو. (1382). مدیریت فرهنگ سازمانى و رهبرى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(37), 190-195.
برزو فرهی. "مدیریت فرهنگ سازمانى و رهبرى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 37, 1382, 190-195.
فرهی, برزو. (1382). 'مدیریت فرهنگ سازمانى و رهبرى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(37), pp. 190-195.
فرهی, برزو. مدیریت فرهنگ سازمانى و رهبرى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1382; 9(37): 190-195.