اسماعیل على, سعید, نوری, نجیب اللّه. (1383). مشکل سوگیرى در آموزش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(40), 134-155.
سعید اسماعیل على; نجیب اللّه نوری. "مشکل سوگیرى در آموزش". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 40, 1383, 134-155.
اسماعیل على, سعید, نوری, نجیب اللّه. (1383). 'مشکل سوگیرى در آموزش', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(40), pp. 134-155.
اسماعیل على, سعید, نوری, نجیب اللّه. مشکل سوگیرى در آموزش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1383; 10(40): 134-155.