حبیب, رفیق, نوری, نجیب اللّه. (1383). علوم اجتماعى; نوگرایى یا غرب گرایى نمونه ى روان شناسى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(41), 141-166.
رفیق حبیب; نجیب اللّه نوری. "علوم اجتماعى; نوگرایى یا غرب گرایى نمونه ى روان شناسى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 41, 1383, 141-166.
حبیب, رفیق, نوری, نجیب اللّه. (1383). 'علوم اجتماعى; نوگرایى یا غرب گرایى نمونه ى روان شناسى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(41), pp. 141-166.
حبیب, رفیق, نوری, نجیب اللّه. علوم اجتماعى; نوگرایى یا غرب گرایى نمونه ى روان شناسى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1383; 10(41): 141-166.