ون ورون, پیتر, سلطانی, سیدعلى اصغر. (1384). تأثیر رویکردهاى تجددگرا، پساتجددگرا و هرمنیوتیکى بر آموزش تاریخ. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(42), 97-113.
پیتر ون ورون; سیدعلى اصغر سلطانی. "تأثیر رویکردهاى تجددگرا، پساتجددگرا و هرمنیوتیکى بر آموزش تاریخ". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 42, 1384, 97-113.
ون ورون, پیتر, سلطانی, سیدعلى اصغر. (1384). 'تأثیر رویکردهاى تجددگرا، پساتجددگرا و هرمنیوتیکى بر آموزش تاریخ', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(42), pp. 97-113.
ون ورون, پیتر, سلطانی, سیدعلى اصغر. تأثیر رویکردهاى تجددگرا، پساتجددگرا و هرمنیوتیکى بر آموزش تاریخ. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1384; 11(42): 97-113.