ملکیان, مصطفی. (1375). انسانشناسى و چند پرسش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), 75-76.
مصطفی ملکیان. "انسانشناسى و چند پرسش". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 9, 1375, 75-76.
ملکیان, مصطفی. (1375). 'انسانشناسى و چند پرسش', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), pp. 75-76.
ملکیان, مصطفی. انسانشناسى و چند پرسش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1375; 2(9): 75-76.