جوادى آملى, عبدالله. (1375). انسانشناسى فطرى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), 5-10.
عبدالله جوادى آملى. "انسانشناسى فطرى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 9, 1375, 5-10.
جوادى آملى, عبدالله. (1375). 'انسانشناسى فطرى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(9), pp. 5-10.
جوادى آملى, عبدالله. انسانشناسى فطرى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1375; 2(9): 5-10.