مظفری پور, روح اله. (1403). روش شناسی پژوهش پساانسان گرایی در تعلیم و تربیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/mssh.2024.10087.2538
روح اله مظفری پور. "روش شناسی پژوهش پساانسان گرایی در تعلیم و تربیت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30471/mssh.2024.10087.2538
مظفری پور, روح اله. (1403). 'روش شناسی پژوهش پساانسان گرایی در تعلیم و تربیت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/mssh.2024.10087.2538
مظفری پور, روح اله. روش شناسی پژوهش پساانسان گرایی در تعلیم و تربیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30471/mssh.2024.10087.2538