شجاعی جشوقانی, مالک. (1402). مناسبات هرمنوتیک تجدد و فلسفه علوم‌انسانی در آرای رضا داوری اردکانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(117), 35-48. doi: 10.30471/mssh.2024.9974.2525
مالک شجاعی جشوقانی. "مناسبات هرمنوتیک تجدد و فلسفه علوم‌انسانی در آرای رضا داوری اردکانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29, 117, 1402, 35-48. doi: 10.30471/mssh.2024.9974.2525
شجاعی جشوقانی, مالک. (1402). 'مناسبات هرمنوتیک تجدد و فلسفه علوم‌انسانی در آرای رضا داوری اردکانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(117), pp. 35-48. doi: 10.30471/mssh.2024.9974.2525
شجاعی جشوقانی, مالک. مناسبات هرمنوتیک تجدد و فلسفه علوم‌انسانی در آرای رضا داوری اردکانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 29(117): 35-48. doi: 10.30471/mssh.2024.9974.2525