حسینی, سید حسین, حاجی وند, امین, نباتی, علی. (1400). درآمدی بر روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات با رویکردی انتقادی به کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی سال 1392. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 27(107), 35-48. doi: 10.30471/mssh.2020.6857.2091
سید حسین حسینی; امین حاجی وند; علی نباتی. "درآمدی بر روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات با رویکردی انتقادی به کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی سال 1392". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 27, 107, 1400, 35-48. doi: 10.30471/mssh.2020.6857.2091
حسینی, سید حسین, حاجی وند, امین, نباتی, علی. (1400). 'درآمدی بر روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات با رویکردی انتقادی به کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی سال 1392', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 27(107), pp. 35-48. doi: 10.30471/mssh.2020.6857.2091
حسینی, سید حسین, حاجی وند, امین, نباتی, علی. درآمدی بر روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات با رویکردی انتقادی به کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی سال 1392. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 27(107): 35-48. doi: 10.30471/mssh.2020.6857.2091