ورهرامی, ویدا. (1398). بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عایدات زکات در استان‌های منتخب ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), 177-192. doi: 10.30471/iee.2019.4422.1626
ویدا ورهرامی. "بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عایدات زکات در استان‌های منتخب ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 32, 1398, 177-192. doi: 10.30471/iee.2019.4422.1626
ورهرامی, ویدا. (1398). 'بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عایدات زکات در استان‌های منتخب ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), pp. 177-192. doi: 10.30471/iee.2019.4422.1626
ورهرامی, ویدا. بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عایدات زکات در استان‌های منتخب ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(32): 177-192. doi: 10.30471/iee.2019.4422.1626