متولیان, سید مهدی, نوری, زهرا, حسینی شروانی, سید مهدی. (777). رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(18), 139-160. doi: 10.30471/soci.2018.1461
سید مهدی متولیان; زهرا نوری; سید مهدی حسینی شروانی. "رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 18, 777, 139-160. doi: 10.30471/soci.2018.1461
متولیان, سید مهدی, نوری, زهرا, حسینی شروانی, سید مهدی. (777). 'رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(18), pp. 139-160. doi: 10.30471/soci.2018.1461
متولیان, سید مهدی, نوری, زهرا, حسینی شروانی, سید مهدی. رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 9(18): 139-160. doi: 10.30471/soci.2018.1461