محمدی, حامد. (777). تحلیلی انتقادی بر فلسفه اخلاق در عرصه مدیریت دولتی و حکومتداری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(11), 77-98. doi: 10.30471/im.2017.1439
حامد محمدی. "تحلیلی انتقادی بر فلسفه اخلاق در عرصه مدیریت دولتی و حکومتداری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 11, 777, 77-98. doi: 10.30471/im.2017.1439
محمدی, حامد. (777). 'تحلیلی انتقادی بر فلسفه اخلاق در عرصه مدیریت دولتی و حکومتداری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(11), pp. 77-98. doi: 10.30471/im.2017.1439
محمدی, حامد. تحلیلی انتقادی بر فلسفه اخلاق در عرصه مدیریت دولتی و حکومتداری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 6(11): 77-98. doi: 10.30471/im.2017.1439