ذوالفقاری, ابوالفضل, مشکینی, قاسم, صالحی, مجید. (777). مهم ترین کارکردهای اجتماعی دین و شاخص‌سازی آن ها(در بین دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), 93-111. doi: 10.30471/soci.2017.1413
ابوالفضل ذوالفقاری; قاسم مشکینی; مجید صالحی. "مهم ترین کارکردهای اجتماعی دین و شاخص‌سازی آن ها(در بین دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 17, 777, 93-111. doi: 10.30471/soci.2017.1413
ذوالفقاری, ابوالفضل, مشکینی, قاسم, صالحی, مجید. (777). 'مهم ترین کارکردهای اجتماعی دین و شاخص‌سازی آن ها(در بین دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), pp. 93-111. doi: 10.30471/soci.2017.1413
ذوالفقاری, ابوالفضل, مشکینی, قاسم, صالحی, مجید. مهم ترین کارکردهای اجتماعی دین و شاخص‌سازی آن ها(در بین دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 9(17): 93-111. doi: 10.30471/soci.2017.1413