دانایی فرد, حسن. (777). به سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی بخش 2: مضامین کلیدی و چارچوب پیشنهادی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(10), 137-160. doi: 10.30471/im.2016.1386
حسن دانایی فرد. "به سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی بخش 2: مضامین کلیدی و چارچوب پیشنهادی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 10, 777, 137-160. doi: 10.30471/im.2016.1386
دانایی فرد, حسن. (777). 'به سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی بخش 2: مضامین کلیدی و چارچوب پیشنهادی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(10), pp. 137-160. doi: 10.30471/im.2016.1386
دانایی فرد, حسن. به سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی بخش 2: مضامین کلیدی و چارچوب پیشنهادی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 5(10): 137-160. doi: 10.30471/im.2016.1386