شهنازی, روح‌اله, مرزبان, حسین, میرزاخانی, معصومه. (1396). امکان‌پذیری استفاده از اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و بررسی آثار رفاهی آن در مقایسه با اخذ عوارض (مطالعه موردی شهر شیراز). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), 35-62. doi: 10.30471/iee.2017.1337
روح‌اله شهنازی; حسین مرزبان; معصومه میرزاخانی. "امکان‌پذیری استفاده از اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و بررسی آثار رفاهی آن در مقایسه با اخذ عوارض (مطالعه موردی شهر شیراز)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 27, 1396, 35-62. doi: 10.30471/iee.2017.1337
شهنازی, روح‌اله, مرزبان, حسین, میرزاخانی, معصومه. (1396). 'امکان‌پذیری استفاده از اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و بررسی آثار رفاهی آن در مقایسه با اخذ عوارض (مطالعه موردی شهر شیراز)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), pp. 35-62. doi: 10.30471/iee.2017.1337
شهنازی, روح‌اله, مرزبان, حسین, میرزاخانی, معصومه. امکان‌پذیری استفاده از اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و بررسی آثار رفاهی آن در مقایسه با اخذ عوارض (مطالعه موردی شهر شیراز). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 14(27): 35-62. doi: 10.30471/iee.2017.1337