بدرا, محمد شتا. (777). الگوی اثربخشی آموزه های اسلام با رویکرد تحلیلی چشم انداز پردازی در آینده پژوهی تبادل اطلاعات. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(شماره 8و9), 181-202. doi: 10.30471/im.2016.1333
محمد شتا بدرا. "الگوی اثربخشی آموزه های اسلام با رویکرد تحلیلی چشم انداز پردازی در آینده پژوهی تبادل اطلاعات". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, شماره 8و9, 777, 181-202. doi: 10.30471/im.2016.1333
بدرا, محمد شتا. (777). 'الگوی اثربخشی آموزه های اسلام با رویکرد تحلیلی چشم انداز پردازی در آینده پژوهی تبادل اطلاعات', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(شماره 8و9), pp. 181-202. doi: 10.30471/im.2016.1333
بدرا, محمد شتا. الگوی اثربخشی آموزه های اسلام با رویکرد تحلیلی چشم انداز پردازی در آینده پژوهی تبادل اطلاعات. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 5(شماره 8و9): 181-202. doi: 10.30471/im.2016.1333