رحیمی خورزوقی, احسان, گنجعلی, اسدالله. (777). تحلیل مبانی انسان شناسی پارادایم های جامعه شناختی سازمان و مدیریت از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(شماره 8و9), 133-160. doi: 10.30471/im.2016.1331
احسان رحیمی خورزوقی; اسدالله گنجعلی. "تحلیل مبانی انسان شناسی پارادایم های جامعه شناختی سازمان و مدیریت از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, شماره 8و9, 777, 133-160. doi: 10.30471/im.2016.1331
رحیمی خورزوقی, احسان, گنجعلی, اسدالله. (777). 'تحلیل مبانی انسان شناسی پارادایم های جامعه شناختی سازمان و مدیریت از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(شماره 8و9), pp. 133-160. doi: 10.30471/im.2016.1331
رحیمی خورزوقی, احسان, گنجعلی, اسدالله. تحلیل مبانی انسان شناسی پارادایم های جامعه شناختی سازمان و مدیریت از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 5(شماره 8و9): 133-160. doi: 10.30471/im.2016.1331