پیروز, علی آقا. (777). بررسی کاربست روایات نقصان عقل در موضوع مدیریت زنان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(شماره 8و9), 103-132. doi: 10.30471/im.2016.1330
علی آقا پیروز. "بررسی کاربست روایات نقصان عقل در موضوع مدیریت زنان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, شماره 8و9, 777, 103-132. doi: 10.30471/im.2016.1330
پیروز, علی آقا. (777). 'بررسی کاربست روایات نقصان عقل در موضوع مدیریت زنان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(شماره 8و9), pp. 103-132. doi: 10.30471/im.2016.1330
پیروز, علی آقا. بررسی کاربست روایات نقصان عقل در موضوع مدیریت زنان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 5(شماره 8و9): 103-132. doi: 10.30471/im.2016.1330