مهاجران, بهناز, اکبری, تقی, حسنی, محمد, موسوی, میرنجف, سامری, مریم. (1396). بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش‌آموزان دختر و پسر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), 119-137. doi: 10.30471/edu.2017.1309
بهناز مهاجران; تقی اکبری; محمد حسنی; میرنجف موسوی; مریم سامری. "بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش‌آموزان دختر و پسر". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 24, 1396, 119-137. doi: 10.30471/edu.2017.1309
مهاجران, بهناز, اکبری, تقی, حسنی, محمد, موسوی, میرنجف, سامری, مریم. (1396). 'بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش‌آموزان دختر و پسر', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), pp. 119-137. doi: 10.30471/edu.2017.1309
مهاجران, بهناز, اکبری, تقی, حسنی, محمد, موسوی, میرنجف, سامری, مریم. بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش‌آموزان دختر و پسر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 12(24): 119-137. doi: 10.30471/edu.2017.1309