خیر الدین, رضا, دلایی میلان, ابراهیم. (1395). تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روش‌شناسی پژوهش در مطالعات شهرسازی (مورد پژوهی: پایان‌نامه‌های شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران 1380-1393). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(89), 107-136.
رضا خیر الدین; ابراهیم دلایی میلان. "تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روش‌شناسی پژوهش در مطالعات شهرسازی (مورد پژوهی: پایان‌نامه‌های شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران 1380-1393)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 89, 1395, 107-136.
خیر الدین, رضا, دلایی میلان, ابراهیم. (1395). 'تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روش‌شناسی پژوهش در مطالعات شهرسازی (مورد پژوهی: پایان‌نامه‌های شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران 1380-1393)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(89), pp. 107-136.
خیر الدین, رضا, دلایی میلان, ابراهیم. تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روش‌شناسی پژوهش در مطالعات شهرسازی (مورد پژوهی: پایان‌نامه‌های شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران 1380-1393). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(89): 107-136.