دانایی فرد, حسن. (773). به‌ سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی 1 رصد تاریخی، توجیه علمی و مبانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), 7-46.
حسن دانایی فرد. "به‌ سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی 1 رصد تاریخی، توجیه علمی و مبانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 7, 773, 7-46.
دانایی فرد, حسن. (773). 'به‌ سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی 1 رصد تاریخی، توجیه علمی و مبانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), pp. 7-46.
دانایی فرد, حسن. به‌ سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی 1 رصد تاریخی، توجیه علمی و مبانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 4(7): 7-46.