عاشوری, مهدی. (1395). پیشرفت علمی، مقایسه‌پذیری پارادایم‌ها و معضله سنجش‌ناپذیری نظام‌های طبقه‌بندی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(87), 77-92.
مهدی عاشوری. "پیشرفت علمی، مقایسه‌پذیری پارادایم‌ها و معضله سنجش‌ناپذیری نظام‌های طبقه‌بندی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 87, 1395, 77-92.
عاشوری, مهدی. (1395). 'پیشرفت علمی، مقایسه‌پذیری پارادایم‌ها و معضله سنجش‌ناپذیری نظام‌های طبقه‌بندی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(87), pp. 77-92.
عاشوری, مهدی. پیشرفت علمی، مقایسه‌پذیری پارادایم‌ها و معضله سنجش‌ناپذیری نظام‌های طبقه‌بندی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(87): 77-92.