محمدی, مهدی, سلیمی, قاسم, پیروی نژاد, زینب. (773). مفهوم‌پردازی معنویت سازمانی از منظر نهج‌البلاغه: کاربست استراتژی نظریه داده‌بنیاد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), 139-162.
مهدی محمدی; قاسم سلیمی; زینب پیروی نژاد. "مفهوم‌پردازی معنویت سازمانی از منظر نهج‌البلاغه: کاربست استراتژی نظریه داده‌بنیاد". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 6, 773, 139-162.
محمدی, مهدی, سلیمی, قاسم, پیروی نژاد, زینب. (773). 'مفهوم‌پردازی معنویت سازمانی از منظر نهج‌البلاغه: کاربست استراتژی نظریه داده‌بنیاد', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), pp. 139-162.
محمدی, مهدی, سلیمی, قاسم, پیروی نژاد, زینب. مفهوم‌پردازی معنویت سازمانی از منظر نهج‌البلاغه: کاربست استراتژی نظریه داده‌بنیاد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(6): 139-162.