قاسمی, زهرا, حسینی, سید محمد امین. (773). جایگاه وحدت و انسجام در اسلام با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(9), 129-144.
زهرا قاسمی; سید محمد امین حسینی. "جایگاه وحدت و انسجام در اسلام با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 9, 773, 129-144.
قاسمی, زهرا, حسینی, سید محمد امین. (773). 'جایگاه وحدت و انسجام در اسلام با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(9), pp. 129-144.
قاسمی, زهرا, حسینی, سید محمد امین. جایگاه وحدت و انسجام در اسلام با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 5(9): 129-144.