نجاتی حسینی, سید محمود. (773). موقعیت اجتماعی گرایش به دعا در جامعه ایرانی _ اسلامی معاصر (یک تحلیل ثانویه). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(9), 35-58.
سید محمود نجاتی حسینی. "موقعیت اجتماعی گرایش به دعا در جامعه ایرانی _ اسلامی معاصر (یک تحلیل ثانویه)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 9, 773, 35-58.
نجاتی حسینی, سید محمود. (773). 'موقعیت اجتماعی گرایش به دعا در جامعه ایرانی _ اسلامی معاصر (یک تحلیل ثانویه)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(9), pp. 35-58.
نجاتی حسینی, سید محمود. موقعیت اجتماعی گرایش به دعا در جامعه ایرانی _ اسلامی معاصر (یک تحلیل ثانویه). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 5(9): 35-58.