احمدپور, مریم. (773). زنان، ازدواج، خانه‌داری و تربیت فرزندان در اندیشه اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), 176-206.
مریم احمدپور. "زنان، ازدواج، خانه‌داری و تربیت فرزندان در اندیشه اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 6, 773, 176-206.
احمدپور, مریم. (773). 'زنان، ازدواج، خانه‌داری و تربیت فرزندان در اندیشه اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), pp. 176-206.
احمدپور, مریم. زنان، ازدواج، خانه‌داری و تربیت فرزندان در اندیشه اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(6): 176-206.