دانایی‌ فرد, حسن. (1395). روش‌شناسی مطالعات دلالت ‌پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی: بنیان‌ها، تعاریف، اهمیت، رویکردها و مراحل اجرا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(86), 39-71.
حسن دانایی‌ فرد. "روش‌شناسی مطالعات دلالت ‌پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی: بنیان‌ها، تعاریف، اهمیت، رویکردها و مراحل اجرا". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 86, 1395, 39-71.
دانایی‌ فرد, حسن. (1395). 'روش‌شناسی مطالعات دلالت ‌پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی: بنیان‌ها، تعاریف، اهمیت، رویکردها و مراحل اجرا', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(86), pp. 39-71.
دانایی‌ فرد, حسن. روش‌شناسی مطالعات دلالت ‌پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی: بنیان‌ها، تعاریف، اهمیت، رویکردها و مراحل اجرا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(86): 39-71.