زائری, قاسم, ذوالفقاری, ابوالفضل, محمدعلی‌زاده, حاجیه. (1395). شناسایی صورت‌بندی گفتمانی واقعۀ «انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها» (1359-1363). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(86), 7-37.
قاسم زائری; ابوالفضل ذوالفقاری; حاجیه محمدعلی‌زاده. "شناسایی صورت‌بندی گفتمانی واقعۀ «انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها» (1359-1363)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 86, 1395, 7-37.
زائری, قاسم, ذوالفقاری, ابوالفضل, محمدعلی‌زاده, حاجیه. (1395). 'شناسایی صورت‌بندی گفتمانی واقعۀ «انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها» (1359-1363)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(86), pp. 7-37.
زائری, قاسم, ذوالفقاری, ابوالفضل, محمدعلی‌زاده, حاجیه. شناسایی صورت‌بندی گفتمانی واقعۀ «انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها» (1359-1363). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(86): 7-37.