همایی, رضا, عابدی, احمد, حسینی, محمدسلطان. (1388). تحلیلی بر تصویرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(4), 119-128.
رضا همایی; احمد عابدی; محمدسلطان حسینی. "تحلیلی بر تصویرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 4, 1388, 119-128.
همایی, رضا, عابدی, احمد, حسینی, محمدسلطان. (1388). 'تحلیلی بر تصویرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(4), pp. 119-128.
همایی, رضا, عابدی, احمد, حسینی, محمدسلطان. تحلیلی بر تصویرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1388; 3(4): 119-128.