عادل, زهرا, کجباف, محمدباقر, عابدی, احمد. (1389). اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), 43-57.
زهرا عادل; محمدباقر کجباف; احمد عابدی. "اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 7, 1389, 43-57.
عادل, زهرا, کجباف, محمدباقر, عابدی, احمد. (1389). 'اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), pp. 43-57.
عادل, زهرا, کجباف, محمدباقر, عابدی, احمد. اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 4(7): 43-57.