شاکری‌نیا, ایرج. (1390). رابطه هویت مذهبی، نگرش مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان در معتکفان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), 7-20.
ایرج شاکری‌نیا. "رابطه هویت مذهبی، نگرش مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان در معتکفان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 7, 1390, 7-20.
شاکری‌نیا, ایرج. (1390). 'رابطه هویت مذهبی، نگرش مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان در معتکفان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), pp. 7-20.
شاکری‌نیا, ایرج. رابطه هویت مذهبی، نگرش مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان در معتکفان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1390; 4(7): 7-20.