ربانی, علی, فهامی, فائزه. (777). مناسبات عاملیت و ساختار از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), 95-126.
علی ربانی; فائزه فهامی. "مناسبات عاملیت و ساختار از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 13, 777, 95-126.
ربانی, علی, فهامی, فائزه. (777). 'مناسبات عاملیت و ساختار از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), pp. 95-126.
ربانی, علی, فهامی, فائزه. مناسبات عاملیت و ساختار از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 7(13): 95-126.