کرمی پور, الله کرم. (777). گردشگری دینی: ماهیت و کارکرد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), 53-71.
الله کرم کرمی پور. "گردشگری دینی: ماهیت و کارکرد". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 13, 777, 53-71.
کرمی پور, الله کرم. (777). 'گردشگری دینی: ماهیت و کارکرد', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), pp. 53-71.
کرمی پور, الله کرم. گردشگری دینی: ماهیت و کارکرد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 7(13): 53-71.