اعتمادی فرد, سید مهدی. (777). نسبت دین و دین‌داری در پژوهش‌های جامعه‌شناختی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), 33-52.
سید مهدی اعتمادی فرد. "نسبت دین و دین‌داری در پژوهش‌های جامعه‌شناختی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 13, 777, 33-52.
اعتمادی فرد, سید مهدی. (777). 'نسبت دین و دین‌داری در پژوهش‌های جامعه‌شناختی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), pp. 33-52.
اعتمادی فرد, سید مهدی. نسبت دین و دین‌داری در پژوهش‌های جامعه‌شناختی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 7(13): 33-52.