کوثری, مسعود, نجاتی حسینی, ‌سید‌محمود. (777). سناریو‌های تکوین علم اجتماعی اسلامی: ‌ امکان/امتناع. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), 5-32.
مسعود کوثری; ‌سید‌محمود نجاتی حسینی. "سناریو‌های تکوین علم اجتماعی اسلامی: ‌ امکان/امتناع". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 13, 777, 5-32.
کوثری, مسعود, نجاتی حسینی, ‌سید‌محمود. (777). 'سناریو‌های تکوین علم اجتماعی اسلامی: ‌ امکان/امتناع', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), pp. 5-32.
کوثری, مسعود, نجاتی حسینی, ‌سید‌محمود. سناریو‌های تکوین علم اجتماعی اسلامی: ‌ امکان/امتناع. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 7(13): 5-32.