رقیب, مائده‌سادات, سیادت, سیدعلی. (1390). تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(9), 131-143.
مائده‌سادات رقیب; سیدعلی سیادت. "تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 9, 1390, 131-143.
رقیب, مائده‌سادات, سیادت, سیدعلی. (1390). 'تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(9), pp. 131-143.
رقیب, مائده‌سادات, سیادت, سیدعلی. تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1390; 5(9): 131-143.