شریف زاده, حکیمه السادات, میرتبار, سید احمد, سهرابی, مریم. (1395). رابطه فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای تربیتی برای کاهش آن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), 67-88.
حکیمه السادات شریف زاده; سید احمد میرتبار; مریم سهرابی. "رابطه فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای تربیتی برای کاهش آن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 22, 1395, 67-88.
شریف زاده, حکیمه السادات, میرتبار, سید احمد, سهرابی, مریم. (1395). 'رابطه فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای تربیتی برای کاهش آن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), pp. 67-88.
شریف زاده, حکیمه السادات, میرتبار, سید احمد, سهرابی, مریم. رابطه فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای تربیتی برای کاهش آن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 11(22): 67-88.