رحمانی فیروزجاه, علی, نیازی اوریمی, فاطمه. (773). بررسی جامعه‌شناختی نگرش مردم نسبت به جهان پس از مرگ (مطالعه موردی‌: جمعیت بیست سال به بالای شهر بابل). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), 149-186.
علی رحمانی فیروزجاه; فاطمه نیازی اوریمی. "بررسی جامعه‌شناختی نگرش مردم نسبت به جهان پس از مرگ (مطالعه موردی‌: جمعیت بیست سال به بالای شهر بابل)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 12, 773, 149-186.
رحمانی فیروزجاه, علی, نیازی اوریمی, فاطمه. (773). 'بررسی جامعه‌شناختی نگرش مردم نسبت به جهان پس از مرگ (مطالعه موردی‌: جمعیت بیست سال به بالای شهر بابل)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), pp. 149-186.
رحمانی فیروزجاه, علی, نیازی اوریمی, فاطمه. بررسی جامعه‌شناختی نگرش مردم نسبت به جهان پس از مرگ (مطالعه موردی‌: جمعیت بیست سال به بالای شهر بابل). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 6(12): 149-186.