عرفان منش, ایمان. (773). بازنمایی مؤلفه‌های اجتماعی هنرهای ایرانی اسلامی (مفهوم و سنخ‌شناسی هنرهای ایرانی اسلامی تا پیش از فرایند مدرن شدن). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), 103-122.
ایمان عرفان منش. "بازنمایی مؤلفه‌های اجتماعی هنرهای ایرانی اسلامی (مفهوم و سنخ‌شناسی هنرهای ایرانی اسلامی تا پیش از فرایند مدرن شدن)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 12, 773, 103-122.
عرفان منش, ایمان. (773). 'بازنمایی مؤلفه‌های اجتماعی هنرهای ایرانی اسلامی (مفهوم و سنخ‌شناسی هنرهای ایرانی اسلامی تا پیش از فرایند مدرن شدن)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), pp. 103-122.
عرفان منش, ایمان. بازنمایی مؤلفه‌های اجتماعی هنرهای ایرانی اسلامی (مفهوم و سنخ‌شناسی هنرهای ایرانی اسلامی تا پیش از فرایند مدرن شدن). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 6(12): 103-122.