پناهی, علی احمد. (773). تفکیک نقش‌ها و مرزهای جنسیتی در جامعه با تأکید بر آثار تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), 83-102.
علی احمد پناهی. "تفکیک نقش‌ها و مرزهای جنسیتی در جامعه با تأکید بر آثار تربیتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 12, 773, 83-102.
پناهی, علی احمد. (773). 'تفکیک نقش‌ها و مرزهای جنسیتی در جامعه با تأکید بر آثار تربیتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), pp. 83-102.
پناهی, علی احمد. تفکیک نقش‌ها و مرزهای جنسیتی در جامعه با تأکید بر آثار تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 6(12): 83-102.