کرمی, محمدتقی, بذرافشان, محمدمهدی. (773). فهم عراق از دریچه تجربه زیسته زائران عراقی اربعین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), 5-25.
محمدتقی کرمی; محمدمهدی بذرافشان. "فهم عراق از دریچه تجربه زیسته زائران عراقی اربعین". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 12, 773, 5-25.
کرمی, محمدتقی, بذرافشان, محمدمهدی. (773). 'فهم عراق از دریچه تجربه زیسته زائران عراقی اربعین', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), pp. 5-25.
کرمی, محمدتقی, بذرافشان, محمدمهدی. فهم عراق از دریچه تجربه زیسته زائران عراقی اربعین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 6(12): 5-25.