کافی, مجید. (773). ابن‌خلدون و جامعه‌شناسی تاریخی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(8), 126-140.
مجید کافی. "ابن‌خلدون و جامعه‌شناسی تاریخی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 8, 773, 126-140.
کافی, مجید. (773). 'ابن‌خلدون و جامعه‌شناسی تاریخی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(8), pp. 126-140.
کافی, مجید. ابن‌خلدون و جامعه‌شناسی تاریخی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 4(8): 126-140.