عنان پور خیرابادی, مجید. (773). بررسی مبانی و شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(8), 92-110.
مجید عنان پور خیرابادی. "بررسی مبانی و شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 8, 773, 92-110.
عنان پور خیرابادی, مجید. (773). 'بررسی مبانی و شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(8), pp. 92-110.
عنان پور خیرابادی, مجید. بررسی مبانی و شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 4(8): 92-110.