1.

اثربخشی آموزش «قدرشناسی مبتنی بر قرآن» و زمان بندی آن بر «شادی»، «رضایت از زندگی» و «امید» دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 117-144
لیلا امیری وانانی؛ غلامرضا نیکراهان؛ مجید صدوقی

2.

بررسی رابطه میزان احساس شادی با نوع رفتار در دانشجویان مختلف دانشگاه‌های شهر کرمان

دوره 4، شماره 9، اسفند 1388، صفحه 95-123
حمیدرضا علوی

3.

تأثیر دیانت بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 59-82
سیدحمیدرضا علوی؛ زهرا رنجبر شورآبادی

4.

رابطة بین ابعاد دینداری با شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 45-58
احمد عابدی؛ علیرضا شواخی؛ مریم تاجی

5.

روششناسی آموزش در اقتصادی اسلامی با استفاده از رویکرد تحویل گرایانه

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 133-163
سعید خدیوی رفوگر