1.

آسیب‌شناسی تعاملات ارتباطی سازمان‌های دینی از دیدگاه جامعه‌شناختی (با تأکید بر سازمان مسجد)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 165-178
امیرمسعود امیرمظاهری

2.

ارزیابی برون داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد)

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 95-117
محمود سعیدی رضوانی؛ حسین باغگلی؛ عبدالله مهاجر

3.

بازنمایی هویت دینی در انیمیشن‎های ایرانی (مجموعه انیمیشن فرمانروایان مقدس)

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 125-145
محسن کفیلی فرد؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر

4.

بررسی میزان توجه به مؤلفه‎های هویت ملی و دینی در کتاب‎های فارسی دورۀ ابتدایی

دوره 19، شماره 47، فروردین 1403، صفحه 91-117
کتایون حمیدی زاده؛ فاطمه سادات جنید

5.

بررسی نقش هویت سازمانی و هویت دینی در پیشگیری از بروز فساد اداری

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 153-177
عباس ثابت؛ محمد رضا ثابت

6.

جهانی‌شدن و هویت‌یابی دینی نوجوانان

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 139-162
طیبه ماهروزاده

7.

رابطه تحول منزلت های هویت بین شخصی و هویت دینی در دانشجویان

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 83-97
عباس رحیمی‌نژاد؛ سمیه علی مددی

8.

رابطه هویت مذهبی، نگرش مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان در معتکفان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 7-20
ایرج شاکری‌نیا

9.

مهم ترین کارکردهای اجتماعی دین و شاخص‌سازی آن ها(در بین دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد)

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 93-111
ابوالفضل ذوالفقاری؛ قاسم مشکینی؛ مجید صالحی