1.

پارادوکس صورت‎بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام‎مند

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 7-35
جواد غیاثی؛ محمد جواد رزمی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ علی چشمی

2.

تأثیر اعتماد اجتماعی بر رشد اقتصادی با تأکید بر مورد ایران

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 69-93
مجید کافی؛ علیرضا لشکری

3.

تبیین دین‌داری مردم جهان براساس الگوی نظری تعاملات فرهنگی در یک مطالعه بین کشوری

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 5-31
نادر صنعتی شرقی؛ علیرضا عزیزی؛ راضیه خاوری

4.

مطالعه تطبیقی مفهوم صنعت و فناوری در آرای ابن‌خلدون و نظام نوآوری بخشی

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 107-125
مالک شجاعی جشوقانی؛ علیرضا باباخان

5.

مقایسه تطبیقی اثر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ بهره بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی و غیر اسلامی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 331-362
محسن سامی؛ بهروز صادقی عمروآبادی؛ فروزان بکتاش